Ever1crveni.jpg

SUMPOvin

SUMPOvin 5-6 % sumporasta kiselina koja se primarno koristi za zaštitu vina od kvarenja. Jedno je od najstarijih sredstava koje se primjenjuje u proizvodnji i njezi vina, jer omogućava postizanje njegove vrhunske kvalitete bez utjecaja na organoleptička svojstava (boja, okus i miris). Za razliku od ostalih proizvoda na tržištu slične namjene, sumporastu kiselinu SUMPOvin je moguće precizno dozirati te time postići željenu koncentraciju slobodnog sumpora u vinu. SUMPOvin se proizvodi u uvjetima stroge kontrole čime se osigurava vrhunska kvaliteta proizvoda, a uslijed propisne primjene potpuno je bezopasan za zdravlje ljudi i životinja. 

Primjena

  • Sumporenje mošta i vina
  • Mokro konzerviranje drvenih i barrique bačava
  • Konzerviranje voća i povrća
  • Sterilizacija staklenki, INOX i PVC posuda i cijevi u domaćinstvu i industriji

Rukovanje i skladištenje

Skladištiti u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži na suhom, hladnom i dobro provjetrenom prostoru. Nakon otvaranja ambalaže proizvod ne prelijevati u drugu ambalažu, nego čuvati u originalnim, dobro zatvorenim, označenim spremnicima. Pažljivo rukovati s proizvodom. Ne udisati pare. Spriječiti kontakt s kožom i paziti da ne dođe do prskanja u oči. Proizvod čuvati van dohvata djece.


Mjere zaštite okoliša

Spriječiti razlijevanje proizvoda u površinske vode, kanalizaciju ili tlo. U slučaju većih onečišćenja obavijestiti DUZS na broj 112.


Rok uporabe

Neograničen kod pravilnog skladištenja u originalnoj i zatvorenoj ambalaži.


Oznake upozorenja

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka .

H315 - Nadražuje kožu.

P264 - Nakon uporabe temeljito oprati ruke s tekućom mlakom vodom i sapunom.

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

P332 + P313 - U SLUČAJU NADRAŽAJA KOŽE: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

P337 + P313 - AKO NADRAŽAJ OKA NE PRESTAJE: zatražiti savjet/pomoć liječnika.