Inovin_square.jpg

 

INOvin

INOvin je proizvod s djelotvornim dezinfekcijskim svojstvom koji se koristi za čišćenje i odmašćivanje masnih površina nastalih primjenom mineralnog i drugih ulja unutar INOX, PVC posuda i cijevi u domaćinstvu i industriji.

Nakon čišćenja INOvin ne ostavlja miris u INOX i PVC posuđu te je nakon njegove primjene posuđe potpuno čisto, dezinficirano i sigurno za daljnju uporabu. INOvin sadrži sredstvo protiv pjenušanja, zbog čega se značajno skraćuje postupak ispiranja vodom.

Najveća prednost INOvin-a jest u jednostavnoj i brzoj primjeni, posebice pri čišćenju velikih tankova gdje njegova upotreba uvelike olakšava postupak. Vrlo je efikasan preparat, nije agresivan, a ispravnom primjenom bezopasan je po zdravlje ljudi i životinja.

Primjena

  • Čišćenje i odmašćivanje INOX i PVC posuda i cijevi u domaćinstvu i industriji


Priprema i korištenje

Posudu prethodno navlažiti vodom i poprskati tankim slojem INOvin-a. Sredstvo je moguće razrijediti s 30% vode. Nakon desetak minuta površinu dobro isprati vodom. Ukoliko zaostanu poneke masne mrlje, potrebno je ponoviti postupak.


Rukovanje i skladištenje

Ne udisati pare/aerosoli. Spriječiti dugotrajan kontakt s kožom. Spriječiti kontakt proizvoda s kožom. Prilikom uporabe ne prskati prema očima. Koristiti u dobro ventiliranom radnom prostoru. Pažljivo rukovati s proizvodom. Ukoliko se koristi na otvorenom, primjenjivati na mjestima zaštićenim od vjetra i po mirnom vremenu. Skladištiti u originalnoj, dobro zatvorenoj neoštećenoj ambalaži na suhom, hladnom i dobro provjetrenom prostoru, pri temperaturi od +10 do +18 °C. Nakon otvaranja ambalaže proizvod ne prelijevati u drugu ambalažu, nego čuvati u originalnim, dobro zatvorenim, označenim spremnicima. Proizvod čuvati van dohvata djece.


Mjere zaštite okoliša

Spriječiti razlijevanje proizvoda u površinske vode, kanalizaciju ili tlo. U slučaju većih onečišćenja obavijestiti DUZS na broj 112.


Rok uporabe

Neograničen kod pravilnog skladištenja u originalnoj i zatvorenoj ambalaži.


Oznake upozorenja i obavijesti

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka.

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

P337 + P313 - AKO NADRAŽAJ OKA NE PRESTAJE: zatražiti savjet/pomoć liječnika.